Program wychowawczy

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem -
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi,
ale i dla drugich".

Jan Paweł II

Spis treści

I. MISJA SZKOŁY

„Nie dla szkoły, lecz dla życia - uczymy się w tej szkole”

Jesteśmy szkołą:


do góry

II. WIZJA SZKOŁY

Absolwent Szkoły Podstawowej w Głobinie poprzez rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy potrafi odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości.

Sylwetka absolwenta
Rozwój intelektualny Rozwój emocjonalny Rozwój zdrowotny Rozwój społeczny
jest dociekliwy, poszukuje dobra, prawdy i piękna w świecie potrafi dokonać samooceny dba o swoje zdrowie identyfikuje się w działaniu ze społecznością szkolną i lokalną
planuje działania i przewiduje ich efekty stara się akceptować siebie potrafi dbać o stan środowiska przyrodniczego potrafi przyjąć odpowiedzialność za powierzone zadania i swoje czyny
korzysta z różnych źródeł informacji potrafi sobie radzić w sytuacjach trudnych aktywnie spędza wolny czas zna swój region i kultywuje tradycje narodowe i rodzinne
potrafi twórczo myśleć reaguje na sugestię i krytykę zna zagrożenia związane z nałogami dostrzega potrzeby własne i innych ludzi
zna i rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania zna i przestrzega zasady moralne jest tolerancyjny
umie organizować pracę własną i zespołową potrafi egzekwować swoje prawa umie właściwie funkcjonować w grupie społecznej
jest przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

Nauczyciel w naszej szkole:

Wychowawca w naszej szkole:


do góry

III. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA SZKOŁY

Działalność wychowawcza szkoły jest jednolitym zintegrowanym z nauczaniem – procesem dydaktyczno – wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli za pośrednictwem:


do góry

IV. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY OBEJMUJE:


do góry

V. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE PREFEROWANE PRZEZ SZKOŁĘ

Celem wychowanie szkolnego jest pełny rozwój osobowości młodego człowieka we wszystkich sferach jego osobowości.

W związku z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli nasze działania wychowawcze w chwili obecnej będą w szczególności skierowane na:


przeciwdziałanie agresji i wandalizmowi poprzez:

wyrobienie nawyku rzetelnej pracy poprzez:

wykształcenie u uczniów poczucia piękna poprzez:

rozwijanie wrażliwość na krzywdę innych poprzez:

wykształcenie u ucznia nawyków i manier zgodnych z zasadami dobrych obyczajów poprzez:

doskonalenie współpracy z rodzicami poprzez:

Celem wychowania jest osiągnięcie przez ucznia określonego, dobranego przez wychowawcę zespołu cech i postaw. Powinien on być określany podmiotowo, z uwzględnieniem cech osobowych ucznia, powinien być przez ucznia akceptowany przynajmniej w zakresie poznawalnym dla jego wieku. W ten sposób wychowanie ma szansę przejścia w "samowychowanie".

Aby młody człowiek wzrastał osobowo "stawał się" szkoła winna odsłaniać przed nim wartości i pomagać urzeczywistniać je. O miejsce dla wartości - dla prawdy, dobra, piękna - w granicach szkolnych murów musi się starać całe społeczeństwo.

W przypadku prawidłowo podejmowanych działań wychowawczych, uczeń wraz z wiekiem, podejmuje kontrolę nad rozwojem pożądanych cech, należących do wszystkich sfer jego osobowości:

Rodzice pełnią rolę zasadniczą i wiodącą w procesie wychowania dziecka. Szkoła spełnia funkcję pomocniczą, choć na niektórych płaszczyznach (kształcenie, przystosowanie do życia społecznego) - niezwykle ważną.

Drugorzędna rola szkoły nie oznacza bynajmniej, iż ta nie może stawiać swoich warunków dzieciom, a pośrednio rodzicom.

Wychowanie w szkole powinno mieć na uwadze całego ucznia, we wszystkich sferach jego osobowości, traktując go w miarę możliwości integralnie.


do góry
A. WYCHOWANIE FIZYCZNE

Cele:

Formy realizacji:


do góry
B. KSZTAŁCENIE ZDOLNOŚCI SPOSTRZEGANIA I KOJARZENIA

Cele:

Formy realizacji:


do góry
C. UKIERUNKOWANIE UCZUĆ, EMOCJI

Cele:

Formy realizacji:


do góry
D. ROZWÓJ INTELEKTUALNY

Cele:

Formy realizacji:


do góry
E. ROZWÓJ MORALNY

Cele:

Formy realizacji:


do góry
F. KSZTAŁCENIE WOLI

Cele:

Formy realizacji:


do góry
G. ROZWÓJ DUCHOWY

Cele:

Formy realizacji:

Formy konkretnych działań, ich rodzaj muszą odpowiadać potrzebom środowiska i być corocznie weryfikowane.


do góry

VI. TREŚCI WYCHOWAWCZE I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Integracja w edukacji wczesnoszkolnej jest zorientowana na dziecko jako podmiot i indywidualność. Integralne podejście do ucznia jako człowieka ma istotną wartość wychowawczą. Dziecko poznając świat fizyczny i społeczny w jego jedności i różnorodności lepiej go rozumie i łatwiej odnajduje w nim swoje miejsce.

W edukacji zintegrowanej praca dydaktyczno-wychowawcza jest wielostronną i wieloaspektową działalnością, w której procesy nauczania i uczenia się oraz wszelkie formy pracy opiekuńczo-wychowawczej ściśle łączą się ze sobą i zmierzają do ukształtowania osobowości dziecka zgodnie z systemem społecznie pożądanych wartości, poszanowaniem oczekiwań rodziców i potrzeb dziecka.

Z celów ogólnych edukacji wynikają zadania wychowawcze i opiekuńcze dla szkoły i nauczyciela:

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna powinna:


do góry

Plan działań wychowawczych dla klasy I

Cel wychowania: dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.
L.p. Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Poznajemy się przez zabawę
 • uświadomienie sobie przez dzieci co to znaczy, że są członkami społeczności szkolnej,
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami,
 • dostrzeganie i akceptowanie podobieństw między sobą,
 • gry i zabawy inregracyjne.
 • gry i zabawy integracyjne: np. „Jak masz na imię?”, „Pozwólcie, że wam przedstawię ...”, „To właśnie ja”,
 • uroczystości klasowe: imieniny, urodziny, zabawy (andrzejki, choinka).
 • wychowawca,
 • pedagog szkolny,
 • rodzice
2 Prezentujemy siebie
 • dostrzeganie różnic w swoim wyglądzie i akceptowanie ich,
 • dostrzeganie własnej indywidualności i niepowtarzalności,
 • zwrócenie uwagi na różnice między ludźmi,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania swoich charakterystycznych cech.
 • ekspresja plastyczna: „Książeczka o mnie”, „Każdy z nas wygląda inaczej”, „Moja twarz jest niepowtarzalna”.
 • wychowawca,
 • uczniowie
3 Rozumiemy swoje uczucia
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć,
 • uświadomienie uczniom, że ludzie w różnych sytuacjach przeżywają różne uczucia,
 • uświadomienie sobie, że uczucia, które przeżywamy wyrażają się za pomocą mimiki,
 • dostrzeganie i rozumienie uczuć innych ludzi.
 • odgrywanie ról,
 • ekspresja plastyczna „Twarze do kolorowania”
 • technika niedokończonych zdań.
 • wychowawca,
 • uczniowie,
 • pedagog,
 • psycholog
4 Tworzymy klasę
 • tworzymy normy, reguły, zasady obowiązujące w klasie kontrakt,
 • podporządkowanie się regułom ustalonym w klasie,
 • uświadomienie dzieciom, że klasa jest nie tylko miejscem nauki, ale też miejscem spotkań z innymi ludźmi.

jesteśmy klasą:

 • pasowanie na ucznia,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
 • imprezy kulturalne (wystawy, spektakle, przedstawienia).
 • wychowawca,
 • rodzice,
 • uczniowie,
 • Rada Rodziców,
 • Dyrekcja Szkoły
5 Dbamy o zdrowie
 • uświadomienie uczniom, co mogą zrobić aby być zdrowym,
 • dostrzeganie różnic pomiędzy dobrym, a złym samopoczuciem,
 • codzienna higiena podstawą dobrego zdrowia,
 • uczestnictwo w stomatologicznych akcjach profilaktycznych,
 • stosujemy zasady bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

dbamy o swoje zdrowie:

 • pielęgnacja ciała, odżywianie, zdrowy styl życia,
 • spotkanie z pielęgniarką,
 • wystawa "zdrowej żywności",
 • „Dzień sportu”,
 • akcja pod hasłem „Śnieżnobiały uśmiech”,

zachowujemy bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły:

 • spotkanie z policjantem,
 • plakaty o bezpieczeństwie w szkole i na drodze.
 • wychowawca,
 • pielęgniarka,
 • policjant,
 • rodzice,
 • uczniowie

Efekty działań wychowawczych

Dziecko:


do góry

Plan działań wychowawczych dla klasy II

Cel wychowania: dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych.
L.p. Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Poznajemy się przez zabawę
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • uświadomienie uczniom jakie sytuacje źle wpływają na ich samopoczucie.
 • scenki dramowe: kłótnie, bójki, dokuczanie, skarżenie itp.,
 • rozmowa na temat przedstawionych scenek i rzeczywistych sytuacji,
 • ekspresja słowna i muzyczna: mój "dobry dzień", mój "zły dzień".
 • wychowawca,
 • pedagog,
 • uczniowie
2 Pomagamy sobie wzajemnie
 • wpajanie zasad funkcjonowania w grupie.
 • dzielenie się własnymi wiadomościami i umiejętnościami,
 • założenie "klasowego klubu pomocy",
 • sporządzanie listy osób, które mogą pomóc innym,
 • opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce, w adaptacji w klasie,
 • odczuwanie satysfakcji z udzielania pomocy innym
 • wychowawca,
 • pedagog,
 • rodzice,
 • uczniowie
3 Rozwiązujemy problemy
 • kształtowanie umiejętności podejmowania trafnych decyzji,
 • kształtowanie postaw asertywnych - uczymy się odmawiać,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów
 • zabawy
 • scenki dramowe,
 • rozmowy,
 • plakaty,
 • "burza mózgów"
 • wychowawca,
 • uczniowie,
 • pedagog,
 • rodzice
4 Dbamy o zdrowie
 • rozróżnianie produktów jadalnych, niejadalnych, szkodliwych dla zdrowia,
 • poznawanie substancji trujących i sposobów postępowania z nimi,
 • poznanie zasad obchodzenia się z lekarstwami,
 • uświadomienie uczniom konieczności dbania o zdrowie i higienę jamy ustnej
 • pogadanka,
 • pokaz produktów, klasyfikowanie ich,
 • zaprojektowanie etykiety na domowe środki chemiczne,
 • spotkanie z lekarzem - zasady bezpiecznego używania lekarstw,
 • spotkanie z pielęgniarką i pedagogiem szkolnym,
 • realizacja programu „Śnieżnobiały uśmiech”
 • konkurs plastyczny,
 • film
 • wychowawca,
 • uczniowie,
 • rodzice,
 • lekarz

Efekty działań wychowawczych

Dziecko:


do góry

Plan działań wychowawczych dla klasy III

Cel wychowania: Dziecko wierzy we własne siły i zdolności.
L.p. Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Tworzymy klasę
 • wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu klasy,
 • uświadomienie, że klasę tworzą różne osoby, które wnoszą do niej własne wartości,
 • rozwijanie umiejętności działania na rzecz innych,
 • rozwijanie umiejętności akceptacji siebie
 • gry i zabawy integracyjne,
 • wspólne wycieczki
 • wychowawca,
 • uczniowie,
 • rodzice
2 Przedstawiamy swoje rodziny
 • uświadomienie wartości rodziny,
 • wyrabianie szacunku dla jej członków,
 • wyrabianie odpowiedzialności za powierzone obowiązki,
 • uświadomieni uczniom znaczenia zrozumienia i uwzględnienia potrzeb członków rodziny oraz ich akceptacja,
 • podtrzymywanie tradycji rodzinnych
 • rodzina, z której pochodzę - książeczka o rodzinie,
 • drzewo genealogiczne,
 • plakat o rodzinie,
 • każdy w rodzinie ma swoje obowiązki - zabawa „Zgadnij co lubię robić”,
 • w rodzinie wzajemnie sobie pomagamy - rysunek „Pomocna dłoń”,
 • organizujemy Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka
 • wychowawca,
 • uczniowie,
 • rodzice,
 • pedagog
3 Tworzymy tradycje naszej szkoły
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności, w zakresie organizowanych imprez,
 • wyrabianie szacunku dla tradycji szkolnych
 • bierzemy udział w uroczystościach szkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Patrona Szkoły,
 • kalendarium różnych dat - sporządzamy linię czasu z oznaczeniem ważnych dat w ciągu roku szkolnego
 • wychowawca,
 • uczniowie,
 • rodzice,
 • dyrekcja,
 • Rada Rodziców,
 • Rada Szkoły
4 Poznajemy nasz region
 • poznanie atrakcyjności własnej miejscowości i jej okolic pod względem turystycznym,
 • wdrażanie do dbałości o czystość i estetykę swojej miejscowości,
 • identyfikowanie się w działaniu ze społecznością lokalną
 • poznajemy interesujące i ważne miejsca naszego regionu: wycieczki, spotkanie z wójtem gminy, wykonanie gazetki ściennej,
 • dbamy o czystość naszej miejscowości; udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
 • wystawa prac plastycznych „Moja miejscowość wczoraj wczoraj i dziś”
 • wychowawca,
 • uczniowie,
 • rodzice,
 • władze gminy
5 Podtrzymujemy tradycje rodzinne i regionalne
 • poznanie tradycji regionalnych i rodzinnych,
 • wdrażanie do ich podtrzymywania,
 • rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalne
 • bierzemy udział w podtrzymywaniu tradycji rodzinnych i regionalnych:
 • przygotowujemy ozdoby choinkowe, malujemy pisanki, układamy życzenia okolicznościowe;
 • „Święto Wiosny” - topienie Marzanny,
 • kolędowanie
 • wychowawca,
 • uczniowie,
 • rodzice

Efekty działań wychowawczych

Dziecko:


do góry

Plan działań wychowawczych dla klasy IV

Cel wychowania: uczeń podejmuje nowe wyzwania w II etapie edukacji.
L.p. Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Postrzegamy siebie i rozumiemy swoje uczucia
 • uświadomienie sobie swoich mocnych stron,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w życiu, osiągania sukcesów,
 • wyrażanie własnych uczuć,
 • wyrażanie postaw asertywnych
 • ankieta pt. „To właśnie ja”,
 • scenki dramowe, tekst literacki,
 • ekspresja i ankieta,
 • symulacja sytuacji różnych
 • wychowawcy klas
 • pedagog szkolny
2 Umiejętność funkcjonowania w zespole klasowym
 • tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie,
 • uświadomienie zagrożeń płynących z braku tolerancji,
 • dostrzeganie różnić między ludźmi,
 • komunikowanie się z rówieśnikami,
 • ustalenie zasad pracy w grupie
 • scenki dramowe,
 • filmy
 • wychowawcy klas
 • pedagog szkolny
3 Rozwiązujemy problemy
 • uświadomienie konsekwencji przy podejmowaniu ryzykownych decyzji
 • uświadomienie uczniom potrzeby sprawdzania konsekwencji swoich wyborów i możliwości późniejszej zmiany decyzji
 • kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych
 • ankieta,
 • rozmowy profilaktyczne z rodzicami,
 • scenki dramowe
4 Dbamy o zdrowie
 • rozpoznawanie swoich potrzeb, przyzwyczajeń i ich wpływ na zdrowie,
 • uświadomienie dzieciom wartości zdrowego trybu życia, (substancje szkodliwe dla organizmu),
 • samodoskonalenie się w zakresie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • praca nad budowaniem odpowiedzialności za własne zdrowie
 • scenki dramowe
 • spotkanie z pielęgniarką szkolną,
 • konkurs plastyczny „Zdrowie i przyjemne życie”,
 • zawody sportowe,
 • zachęcanie do zapoznania się z odpowiednią lekturą
 • wychowawcy klas
 • pedagog szkolny
5 Rozwijamy się intelektualnie
 • rozwijanie nawyku samokształcenia i stałego doskonalenia,
 • rozszerzanie swoich zainteresowań i poznawanie uzdolnień,
 • korzystanie z różnych źródeł,
 • kształtowanie umiejętności selekcji, syntezy i analizy,
 • rozwijanie zamiłowań czytelniczych,
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej,
 • kształtowanie umiejętności uczenia się,
 • zachęcanie do udziału w konkursach
 • konkurs czytelniczy
 • wszyscy n-le,
 • wychowawcy,
 • pedagog szkolny
6 Tradycje narodowe i rodzinne
 • kultywowanie tradycji narodowych i rodzinnych,
 • poznanie specyfiki swojego regionu,
 • lokalne i regionalne święta i obyczaje,
 • zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami oraz postaciami regionu i Polski,
 • rozwijanie szacunku dla symboli narodowych
 • wycieczki do miejsc pamięci narodowych
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • konkurs plastyczny „Najpiękniejsze zabytki naszego kraju”
 • apele i akademie z okazji świąt państwowych
 • wychowawcy klas,
 • n-le zgodnie z planem pracy szkoły

Efekty działań wychowawczych

Uczeń:


do góry

Plan działań wychowawczych dla klasy V

Cel wychowania: Uczeń wie, jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.
L.p. Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Poznajemy siebie z własnego doświadczenia i opinii innych
 • uświadomienie uczniom, że każdy z nich jest odrębną jedyną w swoim rodzaju osobą,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron,
 • uświadomienie dzieciom skutków jakie niesie obniżanie czyjejś wartości,
 • sporządzanie map mentalnych JA z zaznaczeniem swoich mocnych stron charakteru i działania oraz tych, nad którymi należy pracować "Jaki/jaka jestem",
 • dostrzeganie świata własnych potrzeb i zasób swoich możliwości
 • kwestionariusze do samooceny ucznia,
 • zabawa interakcyjna,
 • ankieta "moje mocne strony",
 • pogadanka.
 • piszemy księgę marzeń i celów indywidualnych, klasy, szkoły
 • pedagog szkolny,
 • wychowawcy klas,
 • katecheci
2 Potrafimy jasno i precyzyjnie komunikować się z innymi
 • wdrażanie do aktywnego słuchania,
 • poznawanie zasad sprzyjających jasności wypowiedzi,
 • kształtowanie umiejętności egzekwowania swoich praw,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swojego zdania, próśb, sądów, oczekiwań
 • spotkanie w kręgu - poznajemy techniki ułatwiające aktywne słuchanie (zasady jasności wypowiedzi)
 • testy i sprawdziany rozumienia tekstów mówionych,
 • przypomnienie praw ze zwróceniem uwagi również na obowiązki,
 • sytuacje sytuacji domowych, szkolnych,
 • spotkanie z psychologiem,
 • psychotest, ankieta
 • wychowawcy klas
 • wszyscy nauczyciele
 • pedagog szkolny
3 Uczymy się mówić co czujemy i rozumieć uczucia innych
 • używanie komunikatu "ja" w sytuacjach trudnych,
 • poznawanie i odczytywanie mowy ciała,
 • uświadamianie sobie przyczyny ukrywania uczuć i skutków, jakie może to powodować,
 • szukanie sposobów radzenia sobie ze swoimi lękami i niepokojem
 • ankieta typu niedokończonych zdań,
 • ćwiczenia typu "co mówi ta twarz", "co czuł, co myślał",
 • scenki,
 • worek z problemami
 • wychowawcy klas
 • pedagog szkolny
4 Potrafimy organizować pracę własną i zespołową
 • tworzenie klimatu emocjonalnego w grupie,
 • wyrabianie w uczniach nawyku ekonomicznego gospodarowania czasem,
 • umożliwienie uczniom wejścia w różne role - koordynatora, inicjatora, wykonawcy,
 • uczenie zdrowej rywalizacji, pożytecznego i kulturalnego spędzania czasu
 • scenki dramowe,
 • Lista Pomysłów,
 • wycieczki,
 • wspólne wyjścia do kina, na wystawę,
 • organizowanie imprez otwartych,
 • szkolna giełda pomysłów
5 Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • organizowanie różnorodnych zajęć (gier, zabaw, podczas których wiadomości szkolne będą utrwalane i wiązane z życiem,
 • zorganizowanie pomocy koleżeńskiej przy odrabianiu lekcji,
 • rozwijanie swoich talentów, możliwości, zainteresowań,
 • rozwijanie umiejętności twórczego myślenia
 • organizacja różnych konkursów - zgodnie z planem pracy szkoły,
 • zachęcanie dobrych uczniów co pomocy słabszym,
 • uczestnictwo w kołach zainteresowań szkolnych i pozaszkolnych
 • wychowawcy klas,
 • organizatorzy konkursów,
 • opiekunowie kół zainteresowań

Efekty działań wychowawczych

Uczeń:


do góry

Plan działań wychowawczych dla klasy VI

Cel wychowania: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nim pracować.
L.p. Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Rozwijamy emocjonalny i intelektualny ucznia
 • rozwijanie umiejętności akceptacji siebie,
 • jakim człowiekiem chcę być,
 • uczucia i reakcje organizmu,
 • rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,
 • pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu,
 • kształtowanie umiejętności przygotowywania się do egzaminu i podjęcia nauki w gimnazjum,
 • rozwijanie umiejętności samooceny,
 • kształtowanie umiejętności planowania działań i przewidywania ich efektów,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy
 • ankieta, rozmowy,
 • zajęcia w grupie,
 • plakaty,
 • galerie i wystawy prac,
 • publikacje prac literackich uczniów na łamach gazetek szkolnych i środowiskowych,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • sprawdziany realizowane w sposób testowy,
 • przeprowadzenie próbnego egzaminu
 • wychowawcy klas,
 • opiekunowie kół zainteresowań,
 • wszyscy nauczyciele
2 Umiejętność funkcjonowania w grupie
 • uświadomienie uczniom wpływu grup, do których należą, na ich postawy i zachowania,
 • uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji,
 • kształtowanie umiejętności odmawiania; uświadomienie sytuacji niebezpiecznych,
 • pomaganie innym - poszukiwanie sposobów pomagania rówieśnikom w trudnych sytuacjach
 • ankiet,
 • filmy,
 • "scenki odmawiania"
 • pogadanki,
 • udział w akcjach charytatywnych
 • wychowawcy klas,
 • pedagog szkolny,
 • wszyscy nauczyciele
3 Rozwiązywanie trudnych sytuacji
 • moje lęki i niepokoje,
 • asertywność jako postawa dzięki której możemy zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości,
 • uczenie poprawnych zachowań z zachowaniem norm obowiązujących w społeczeństwie,
 • poznanie sposobu radzenia sobie z przykrymi emocjami,
 • opanowywanie emocji - konflikty są częścią naszego życia,
 • uświadomienie uczniom znaczenia zrozumienia i uwzględniania potrzeb drugiej strony w sytuacjach konfliktowych
 • ankiety,
 • scenki rodzajowe,
 • spotkania z pedagogiem,
 • praca w grupach,
 • dyskusja,
 • filmy wideo
 • wychowawcy klas,
 • pedagog szkolny,
 • rodzice
4 Zagrożenie dla zdrowia wynikające z sięgania po używki
 • uświadomienie uczniom i rodzicom o istniejących zagrożeniach: narkotyki, alkohol, nikotyna, toksykomania,
 • uświadomienie zagrożeń dla zdrowia wynikających ze spożywania używek
 • spotkania z przedstawicielami prewencji,
 • spotkanie z lekarzem,
 • filmy tematyczne,
 • pogadanki, prelekcje
 • wychowawcy klas,
 • pedagog szkolny
5 Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe w regionie
 • atrakcyjność mojej miejscowości i jej okolic pod względem turystycznym,
 • poznanie obiektów objętych ochroną przyrodniczą, historyczną i krajobrazową,
 • rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej,
 • tworzenie obrazu swojego regionu
 • analiza albumów i folderów,
 • wycieczki i zajęcia terenowe,
 • organizowanie spotkań z ludźmi zasłużonymi dla środowiska,
 • organizacja wystawy „Moja miejscowość”
 • wychowawcy klas,
 • nauczyciele przyrody,
 • nauczyciele techniki

Efekty działań wychowawczych

Uczeń:


do góry

VII. WYCHOWAWCZE TREŚCI ZAWARTE W STATUCIE SZKOŁY

 1. Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad ujętych w Ustawie o systemie Oświaty, stosowane do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
  • zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej szkoły;
  • systematycznego diagnozowania i obserwowania zachowań uczniów;
  • realizowanie programu wychowawczego szkoły.
 2. Nauczyciel wspomaga rozwój psychiczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
 3. Uczeń ma prawo:
  • poszanowania swojej godności;
  • rozwijania zainteresowań i talentów;
  • swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innych;
  • życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  • nienaruszalności osobistej.

do góry

VIII. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY Z RODZICAMI

 1. Rodzice i szkoła są instytucjami spełniającymi funkcje wychowawcze, przy czym szkoła pełni rolę wspomagającą wobec rodziców.
 2. Do realizacji celów wychowawczych musi zaistnieć współpraca i spójność postępowania.
 3. Rodzice są potrzebni szkole z następujących względów:
  • wspólnym celem jest dobro dziecka,
  • szkoła dopełnia działania domu,
  • profilaktyka musi także obejmować działania rodziny,
  • szkoła może pomóc rodzicom w kłopotach wychowawczych,
  • rodzice mogą pomóc szkole w działaniach organizacyjnych,
  • opinie rodziców o szkole i ich oczekiwania to ważne informacje o planowaniu pracy i poprawie jej jakości,
  • rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o dziecku,
  • można korzystać z wiedzy i umiejętności rodziców - fachowców,
  • rodzice płacą podatki i są głównymi klientami szkoły.
 4. Rodzice reprezentowani są w szkole przez następujące organy:
  • Radę Rodziców
  • Radę Szkoły
 5. Współpraca z rodzicami rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły i może mieć formę poniżej wymienionych działań:
  • udział rodziców w opracowywaniu rocznego planu wychowawczego szkoły i jego opiniowaniu,
  • opiniowanie przez rodziców budżetu szkoły,
  • spotkania organizacyjne na początku roku szkolnego (informacje o organizacji roku szkolnego i planach szkoły),
  • spotkania klasowe (informacje o uczniach - 3 razy w roku),
  • wspólne działania w sprawach remontowych, budowlanych (praca na rzecz szkoły),
  • rozpoznawanie oczekiwań rodziców (ankieta),
  • prowadzenie pedagogizacji rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań,
  • wykorzystywanie rodziców - ekspertów (fachowców),
  • przekazywanie informacji o dziecku,
  • indywidualne spotkania z rodzicami,
  • spotkania z rodzicami przed wizytacją,
  • pomoc trójek klasowych przy organizowaniu imprez środowiskowych i szkolnych zawartych w kalendarzu imprez,
  • zapraszanie rodziców na imprezy szkolne,
  • listy pochwalne i gratulacyjne do rodziców,
  • prowadzenie lekcji otwartych,
  • udział przedstawicieli rodziców w konkursie na dyrektora szkoły,
  • podstawowe informacje dla rodziców na korytarzu szkolnym dotyczące: organizacji roku szkolnego, planu lekcji, działalności kółek i organizacji szkolnych, organizowanych imprez szkolnych i pozaszkolnych, terminach wywiadówek, lekcji otwartych,
  • pomoc socjalna rodzicom,
  • służenie literaturą pedagogiczno - psychologiczną,
  • przekazywanie informacji pisemnych (kart ocen), wpisy bieżące w zeszycie,
  • pomoc rodziców w organizacji wyjazdów, wycieczek dzieci.
 6. Zasady współpracy:
  • rzetelność, konkretność i regularność informacji dostarczanych rodzicom, dotyczących dobrych i złych wyników w nauce i zachowaniu a udzielanych podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych na życzenie rodzica lub nauczyciela, na karcie ocen, w zeszycie uwag,
  • partnerstwo we współdziałaniu: wspólne szukanie przyczyn i dróg wyjścia z problemów dydaktycznych i wychowawczych mające na celu dobro dziecka poprzez: rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka (wywiad środowiskowy), rozmowy z rodzicami i opiekunami, udzielanie informacji o instytucjach wspomagających szkołę i rodziców w działalności profilaktycznej, konsultacyjnej i leczniczej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, specjalistyczne placówki zdrowotne, Poradnia Uzależnień),
  • otwartość szkoły na środowisko lokalne wyrażające się w:
   • przybliżaniu pracy szkoły, jej osiągnięć poprzez lekcje otwarte, imprezy środowiskowe, zapraszanie na uroczystości, prezentacja prac dzieci podczas zebrań z rodzicami,
   • współpracy z samorządem lokalnym.
  • poufność i dyskrecja w przekazywaniu informacji dotyczących dziecka i jego rodziny, wyrażająca się w:
   • tajności obrad Rady Pedagogicznej,
   • tajność korespondencji,
   • właściwym klimacie i miejscu rozmów z rodzicami,
  • wzajemny szacunek i tolerancja:
   • docenianie starań i pracy szkoły oraz rodziców,
   • uznanie prawa do błędów (szkoły i rodziców),
   • słuchanie i reagowanie na słuszne opinie i postulaty rodziców,
   • kultura słowa i bycia we wzajemnych kontaktach,
   • wywiązywanie się z umów.

do góry

IX. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM

 1. Zapraszanie przedstawicieli samorządu terytorialnego na uroczystości szkolne.
 2. Pozyskiwanie środków na rozwijanie zdolności i talentów - współpraca m.in. z GOK.
 3. Udział przedstawicieli samorządu terytorialnego w zajęciach tematycznych.
 4. Współpraca szkoły z samorządem terytorialnym w ramach realizacji obowiązku szkolnego.
 5. Uczestniczenie uczniów w sesji Rady Gminy.

do góry

X. ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.
 2. Działa na podstawie własnego regulaminu.
 3. Ma prawo wybrania nauczyciela opiekuna.
 4. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i spostrzeżenia w zakresie praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się programem nauczania z jego celami i wymogami;
  • prawo do współtworzenia życia szkolnego;
  • prawo do wydawania gazety szkolnej;
  • prawo do współorganizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej;
 5. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
  • oceniania, klasyfikowania i promowania;
  • przestrzegania statutu szkoły, systemu oceniania, planu wychowawczego
  • przestrzegania praw ucznia i dziecka.

do góry

XI. TEMATYCZNE, OKRESOWE PROGRAMY WYCHOWAWCZE (krajowe, regionalne, lokalne, szkolne), ORAZ PROGRAMY WYCHOWAWCZE WYCHOWAWCÓW KLAS SĄ ZAŁĄCZNIKAMI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

XII. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZESTĘPCZOŚCI

 1. Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie mają obowiązek zgłaszać do komisji wychowawczej wykrywane w środowisku lokalnym negatywne z wychowawczego punktu widzenia czynniki działające na wychowanków, lub mogące taki wpływ wywrzeć.
 2. Rodzice i nauczyciele powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.
 3. Rodzice, wychowawcy i pedagog szkolny mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego (rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z rodzicami w celu ustalenia wspólnych rozwiązań).
 4. Dyrektor szkoły, wychowawcy oraz pedagog szkolny czuwają nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego (m. in. rozmowy nauczycieli z uczniami i rodzicami - zawiadamianie o sposobach karalności przy nie spełnianiu obowiązku szkolnego, zawiadamianie Wydziału Prewencji Policji o nagminnym wagarowaniu uczniów).
 5. Wychowawcy i pedagog szkolny powinni prowadzić w różnych formach szkolenia rodziców, pogłębiać ich wiedzę o niedostosowaniu społecznym i uzależnieniach poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami prokuratury, policji, poradni, wyświetlanie tematycznych filmów.
 6. Dyrektor szkoły ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych na temat przeciwdziałania agresji i przestępczości.
 7. Dyrektor szkoły ma obowiązek przekazywania wychowawcom wykazów uczniów objętych opieką kuratora sądu rodzinnego.
 8. Nauczyciele mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadkach zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby).
 9. Wychowawcy powinni przeprowadzać w klasach badania socjometryczne i bazować w pracy wychowawczej na wynikach tych badań (przykładowe badania dostępne u pedagoga szkolnego).
 10. Wszyscy nauczyciele, którzy ukończyli odpowiednie formy doskonalenia zawodowego (kursy, studia podyplomowe) mają obowiązek stosować poznane metody, formy pracy i techniki w pracy z uczniami w celu przeciwdziałania agresji i przestępczości uczniów.
 11. Wychowawcy dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażują w życie klasy wszystkich uczniów, również nieakceptowanych.
 12. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawcy zabiegają o różne form pomocy materialnej dla uczniów.
 13. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny i wychowawcy mają obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, które padły ofiarą przestępczości.
 14. Wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie mają obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby).
 15. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny i zespół ds. mierzenia jakości przeprowadzają w szkole ankiety i wywiady dotyczące przejawów przestępczości w celu uzyskania informacji o skali problemu.
 16. Wszyscy pracownicy szkoły w sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla uczniów.
 17. Dyrektor szkoły, wychowawcy i pedagog szkolny współpracują z różnymi instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci szczególnie z rodzin patologicznych (ferie zimowe i wakacje).
 18. Rodzice, wychowawcy i pedagog szkolny poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych.

do góry

XIII. SYTUACJE ZAGROŻENIA I FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ

 1. Niedostatek ekonomiczny:
  • współpraca z GOPS-em,
  • dyskretna zbiórka odzieży wśród pracowników szkoły,
  • zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych,
  • wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej,
  • przyznawanie stypendiów socjalnych.
  • pomoc udzielona przez SK TPD
 2. Patologia rodziny i uzależnienia:
  • profilaktyka uzależnień na lekcjach wychowawczych (programy profilaktyczne , filmy...),
  • terapia zajęciowa z terapeutą ,
  • współpraca z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną,
  • obserwacja i każdorazowe udzielanie pomocy.
 3. Problemy w nauce:
  • zajęcia wyrównawcze
  • pomoc wewnątrzklasowa
  • pomoc ze strony nauczycieli przedmiotu
  • współpraca z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną
  • programy wyrównawcze dla powtarzających klasę
  • terapia pedagogiczna.

do góry

XIV. STAŁE UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM

Wykaz uroczystości szkolnych
UROCZYSTOŚĆ ZADANIE WYCHOWAWCZE TERMIN
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • zapoznanie uczniów i rodziców z planem pracy szkoły na dany rok szkolny
1 września
Pasowanie na ucznia
 • budowanie więzi wewnątrzszkolnej,
 • przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej,
 • umacnianie poczucia bezpieczeństwa,
 • integrowanie się ze społecznością szkolną
połowa października
Dzień Edukacji Narodowej
 • umacnianie więzi między członkami społeczności szkolnej,
 • pokazanie różnych form podziękowania za trud nauki i wychowania wobec wszystkich pracowników szkoły, ukazanie roli i znaczenia nauki w życiu każdego człowieka,
 • tworzenie pozytywnego klimatu w szkole
14 października
Święto pieczonego ziemniaka
 • poznanie tradycji regionalnych i rodzinnych oraz ich podtrzymywanie,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności w zakresie organizowanych imprez,
 • doskonalenie umiejętności wspólnej zabawy
październik
Święto Niepodległości
 • budzenie uczuć patriotycznych, poczucia dumy narodowej,
 • zrozumienie znaczenia wolności i niepodległości dla narodu polskiego,
 • wzbudzenie chęci uczestnictwa w uroczystościach
 • hołd poległym w obronie ojczyzny
11 listopada
Zabawy andrzejkowe
 • poznanie tradycji ludowych i konieczności ich podtrzymywania,
 • planowanie i organizowanie zabaw z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poszanowaniem ustalonych reguł,
 • włączanie się do działań organizowanych przez innych,
 • wdrażanie do wspólnej zabawy
30 listopada
Mikołaj w szkole, Mikołaj w klasach
 • poszanowanie tradycji,
 • wzajemne obdarowywanie się drobnymi prezentami,
 • przybliżenie postaci Św. Mikołaja
grudzień
Opłatek Wigilijny - „Jasełka”
 • umacnianie więzi z kolegami i nauczycielami oraz pracownikami szkoły,
 • rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy w trakcie przygotowań do spotkania,
 • kultywowanie polskich tradycji wigilijnych
ok. 20 grudnia
Dzień Babci i Dziadka
 • kształtowanie poczucia szacunku dla osób starszych,
 • pogłębianie uczucia przywiązania i miłości do babci i dziadka,
 • rozbudzanie potrzeb wyrażania i kreowania siebie poprzez muzykę, śpiew, ruch i słowo
styczeń
Bal karnawałowy
 • kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze,
 • stosowanie form grzecznościowych na zabawie tanecznej,
 • wdrażanie do zgodnej ,wspólnej zabawy
styczeń
Dzień Kobiet
 • szacunek dla kobiet, poszanowanie tradycji,
 • rozwijanie ekspresji językowej i muzycznej.
8 marca
Pierwszy Dzień Wiosny - prezentacja najciekawszej Marzanny
 • kultywowanie tradycji ludowych,
 • kształcenie umiejętności wspólnej zabawy,
 • wyzwalanie aktywności w realizacji własnych pomysłów,
 • wyrabianie szacunku dla tradycji szkolnych
marzec
Światowy Dzień Ziemi
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwości na piękno przyrody i poszanowania jej,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska,
 • kształtowanie proekologicznych stylów życia
kwiecień
Święto Konstytucji 3 Maja
 • uświadomienie istoty demokracji i jej roli w rozwoju świadomości narodowej,
 • zapoznanie z obowiązkami i prawami członków społeczeństwa obywatelskiego,
 • świadome uczestnictwo w obchodach święta na terenie szkoły i gminy
maj
Dzień Strażaka
 • wdrażanie do wyrażania szacunku dla ciężkiej pracy strażaków,
 • kształcenie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia
maj
Dzień Patrona
 • pogłębienie i utrwalenie wiadomości o patronie szkoły,
 • rozwijanie umiejętności organizowania imprez oraz planowania ich przebiegu,
 • integracja klasy,
 • ukazanie różnych możliwości zabawy i rozrywki
ok. 20 maja
Dzień Matki
 • uwrażliwianie na wartości związane z rodziną,
 • utrzymywanie poprawnych więzi rodzinnych
26 maj
Dzień Unii Europejskiej
 • pogłębienie wiadomości o krajach Unii Europejskiej,
 • kształtowanie postaw prospołecznych, tolerancji, odpowiedzialności i szacunku dla innych,
 • wyzwalanie zdolności organizacyjnych
maj
Dzień Dziecka
 • uczestnictwo w imprezach sportowych i zabawach,
 • utrwalenie zasady fair play podczas zawodów,
 • przypomnienie treści Karty Praw Dziecka ONZ,
 • poznanie instytucji pomocy dzieciom
1 czerwca
Przekazanie uczniów klas III
 • tworzenie pozytywnego klimatu w klasie i szkole,
 • wyrabianie szacunku dla tradycji szkolnych,
 • kształcenie postaw odpowiedzialności wobec zespołu
czerwiec
Pożegnanie absolwentów
 • zachęcanie do prezentacji własnych dokonań,
 • zwracanie uwagi na kulturę słowa, strój, sposób bycia
czerwiec
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • podsumowanie całorocznej pracy
czerwiec

do góry

XV. SZKOLNY SYSTEM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ROZWIJAJĄCYCH TALENTY, ZAINTERESOWANIA, POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE ORAZ ORGANIZATORSKIE

Wykaz zajęć pozalekcyjnych.
Rodzaj zajęcia Cele operacyjne
Samorząd Uczniowski
 • rozwijanie samodzielności, obowiązkowości, podejmowanie odpowiedzialności,
 • rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdobywanie doświadczeń we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej,
 • rozwijanie inicjatywy uczniów
Szkolny Klub Informacji Europejskiej
 • kształtowanie poczucia jedności europejskiej,
 • propagowanie wśród uczniów szkoły wiedzy o Europie, Polsce, regionie, dziedzictwie kulturowym,
 • popularyzowanie wiedzy o instytucjach europejskich, krajach członkowskich Unii Europejskiej,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokojowe współistnienie, realizację praw człowieka
Szkolny Klub Sportowy
 • podniesienie na wyższy poziom sprawności ogólnej uczniów i sprawności specjalnej w wybranych dyscyplinach,
 • przygotowanie uczniów do rozgrywek międzyklasowych,
 • międzyszkolnych na szczeblu gminy, powiatu i ew. województwa
Koło informatyczne i Kawiarenka internetowa
 • poszerzenie programu nauczania informatyki w szkole podstawowej,
 • stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin,
 • kształcenie sprawności pisania na klawiaturze,
 • właściwe i bezpieczne korzystanie z komputera,
 • uświadomienie zagrożeń wychowawczych i zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z gier komputerowych oraz Internetu
Koło Przyjaciół Biblioteki
 • wzmacnianie odpowiedzialności za zbiory biblioteczne, rozbudzenie miłości do języka ojczystego,
 • popularyzacja książek i czasopism,
 • współorganizowanie akcji i imprez bibliotecznych
SK TPD
 • ochrona i promowanie praw dziecka,
 • udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych,
 • podnoszenie kultury pedagogicznej osób dorosłych,
 • organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną,
 • prowadzenie działalności charytatywnej
SK LOP
 • kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody,
 • inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska,
 • zabieganie o zachowanie piękna cech rodzinnego krajobrazu,
 • zabieganie o ochronę szaty roślinnej i świata zwierzęcego, gruntów ornych i leśnych oraz ich rekultywację, wód i powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, terenów zielonych,
 • zapobieganie uszkadzaniu i niszczeniu środowiska przyrodniczego, przede wszystkim zaś chronionych lub zasługujących na ochronę tworów przyrody żywej lub nieożywionej (parków, ogrodów)
Koło turystyczne
 • poznanie naszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • upowszechnienie form aktywnego wypoczynku,
 • integracja uczniów z innymi turystami
Sklepik Uczniowski
 • umożliwienie dzieciom korzystania ze sklepiku bez wychodzenia poza teren szkoły
Koło teatralne „Baj”
 • ujawnianie i pogłębianie zainteresowań poetyckich i teatralnych,
 • umożliwienie wyrażania emocji i różnych stanów psychicznych poprzez sztukę teatralną,
 • możliwość samorealizacji
Koło muzyczne
 • kształcenie zainteresowań i zamiłowań muzycznych,
 • wyposażenie uczniów w umiejętności muzyczne potrzebne podczas różnego rodzaju uroczystości i występów szkolnych oraz gminnych,
 • kształtowanie kultury muzycznej (umiejętność włączania muzyki w inne zjawiska życia),
 • kształtowanie umiejętności wypowiedzi muzycznej poprzez własną aktywność twórczą
Koło plastyczne
 • umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki,
 • uwrażliwienie na wartość i piękno dzieł,
 • dbanie o estetykę własnego wyglądu i świata, który nas otacza,
 • pogłębianie przeżyć wewnętrznych np.: radości w czasie procesu twórczego
Klub Wolontariusza
 • przybliżenie uczniom problemów ludzkich,
 • wdrażanie do wytrwałości, odpowiedzialności,
 • kształtowanie umiejętności współpracy, samokontroli.
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli

do góry

XVI. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE BĘDĄCE WYMIAREM PRACY EDUKACYJNEJ KAŻDEGO NAUCZYCIELA

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
 2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy dobra i piękna w świecie,
 3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak całej edukacji na danym etapie,
 4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych,
 5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla wspólnego miejsca na świecie,
 6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
 7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
Powinności wychowawcze wszystkich nauczycieli
Zadanie Sposób realizacji Co wskaże na realizację? Kto i jak sprawdzi?
Znać aktualne dokumenty prawne dotyczące wychowania, ogólne i wewnętrzne:
 • Konstytucja RP,
 • Ustawa o systemie oświaty,
 • Prawa Dziecka,
 • Statut,
 • Regulamin Szkoły.
Przestrzegać je. Brak skarg, uwag o łamaniu przepisów.

dyrektor-obserwacja,

rodzice-ankieta,

uczniowie-ankieta

Współtworzenie i realizowanie planu wychowawczego szkoły na bieżący rok szkolny.

Reagowanie na przejawy zagrożeń patologicznych.

Praca nad problemami wychowawczymi wyznaczonymi na dany rok szkolny. Osiągnięcie wyznaczonego kryterium sukcesu. wychowawcy-ankieta, dyrektor-ankieta, analiza zeszytu spostrzeżeń
Motywować uczniów do pracy nad sobą (w zakresie nauki, aktywności, zachowania).

Stosować jawne i jasne kryteria oceniania w nauce i zachowaniu.

Wyjaśniać, do czego wiedza z danego przedmiotu jest potrzebna.

Służyć pomocą w trudnościach i rozwijać zainteresowania (zespoły korekcyjne, koła zainteresowań).

Zapisywać spostrzeżenia pozytywne i negatywne.

Być konsekwentnym i systematycznym w ocenianiu.

Podkreślać każdy sukces dziecka.

Dokumentacja i zeszyt spostrzeżeń, dzienniki lekcyjne, oceny z przedmiotów (średnie za I, II półrocze) i zachowania, arkusze obserwacyjne. Dyrektor i nauczyciele, porównywanie średnich ocen.
Traktować ucznia podmiotowo.

Zwracać się do dzieci po imieniu.

Uwzględniać jego realne możliwości-indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu.

Dostrzegać w dziecku zawsze coś dobrego.

Relacje nauczyciel-uczeń Dyrektor-hospitacje i codzienna obserwacja.
Współpracować z rodzicami.

Rzetelnie i taktownie informować rodziców i opiekunów o pozytywnych i negatywnych wynikach w nauce i zachowaniu.

Uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.

Przeprowadzać pedagogizację rodziców.

wyniki ankiety, relacje nauczyciele-rodzice, liczba i jakość przeprowadzonych pedagogizacji Dyrektor, Rada Rodziców (ankieta, wypowiedzi), plan pedagogizacji-wybór tematów
Doskonalić umiejętności wychowawcze. Uczestniczyć w różnych formach doskonalenia umiejętności wychowawczych.

Liczba zaświadczeń ukończonych form doskonalenia.

Zasób literatury z zakresu wychowania, pedagogiki, psychologii.

Dyrektor, Biblioteka-karty czytelnika
Godnie swoją postawą i działaniem reprezentować społeczność nauczycielską.

Postępować zgodnie z tym, co się mówi.

Być w stosunku do siebie krytycznym i konsekwentnym, ale znać też swoją wartość.

Być otwartym na zmiany i innowacje.

Uznanie środowiska szkolnego i pozaszkolnego.

Udokumentowane formy uznania (nagrody, podziękowania, dodatek motywacyjny).

Ocena pracy, ankieta dla rodziców i uczniów.

Nauczyciele opracowują cele wychowawcze dotyczące swojego zajęcia edukacyjnego oraz realizację ścieżek międzyprzedmiotowych.


do góry

VII. POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY

Zadania wychowawcy
Zadanie Formy realizacji Cel działań Kto sprawdził? W jaki sposób?
Realizowanie funkcji wychowawczej w oparciu o aktualne przepisy prawne

Znajomość aktualnych dokumentów dotyczących wychowania:

 • Konstytucji RP,
 • Ustawy o systemie oświaty,
 • Praw Dziecka,
 • Statutu Szkoły,
 • Regulaminu Szkoły.

Opracowanie planu wychowawczego w oparciu o w/w dokumenty.

Przestrzeganie prawa w realizacji funkcji wychowawczej.

Przestrzeganie prawa przykładem dla uczniów

dyrektor, wychowawca zatwierdzenie planu pod kątem zgodności z prawem, relacja z pracy wychowawczej, zapis w protokole Rady Pedagogicznej
Organizowanie klasy jako grupy społecznej

Poznanie układu socjometrycznego klasy i praca nad niewłaściwymi relacjami.

Integracja zespołu klasowego poprzez:

 • codzienną opiekę nad klasą
 • zajęcia pozalekcyjne (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, ogniska, spotkania).
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych, asertywnych, empatii, radzenie sobie ze stresem i agresją - ćwiczenia.

Monitorowanie zachowań klasy i wybranych uczniów w rożnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Stwarzanie optymalnych warunków do tego, aby wszyscy członkowie grupy czuli się w niej dobrze.

Wzmacnianie prospołecznych postaw, praca nad niewłaściwymi zachowaniami w kierunku pozytywnych zmian.

Wyposażenie uczniów w umiejętności umożliwiające komunikację ze społeczeństwem.

wychowawca, nauczyciele, dyrektor test socjometryczny w IX i VI, uwagi w zeszycie spostrzeżeń własnych i innych nauczycieli-analiza
Budowanie swego autorytetu

Postawą wzbudzać szacunek, być życzliwym, otwartym, sprawiedliwym, wywierać na uczniów pozytywny wpływ (na ich zachowanie, myślenie, obyczaje).

Być wiarygodnym. Postawa równa się deklaracjom.

W każdym dziecku dostrzegać coś dobrego.

Stawać się wzorcem osobowym w dobie kryzysu autorytetów i innych wartości. uczniowie, rodzice, dyrektor, nauczyciele ankieta-ocena pracy
Kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych.

Aktywizacja dzieci do uczestnictwa w życiu szkoły, pracy w Samorządzie Uczniowskim i zajęciach pozalekcyjnych.

Odpowiedzialność za wygląd klasy, mienie szkoły świadome wypełnianie obowiązków przyjętych na siebie, przestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i ceremoniału.

Udział w szkolnych uroczystościach.

Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za słowa i czyny.

Kształtowanie postaw umożliwiających funkcjonowanie w szeroko pojętym środowisku.

Kształtowanie właściwych postaw moralnych.

wychowawca, dyrektor monitoring działań, zeszyt spostrzeżeń
Troska o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, higienistką, lekarzem. Zapoznawanie się ze stanem zdrowia wychowanków.

Informowanie rodziców o niepokojących zjawiskach.

Informowanie rodziców o wynikach badań psychologicznych.

Edukacja zdrowotna ujęta w planie wychowawczym.

Zapobieganie chorobom somatycznym, psychicznym.

Pomoc w chorobie profilaktyka zdrowotna.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspakajania potrzeb niezbędnych dla wszechstronnego rozwoju i zdrowia.

higienistka, lekarz stomatolog, wychowawca, dyrektor bilans zdrowia, badania kontrolne stanu zdrowia, karty zdrowia, karty badań z poradni p-p., wnioski o zwolnienie z zajęć w-f
Współpraca z rodzicami

Organizowanie ciekawych wywiadówek klasowych.

Pedagogizacja rodziców na zebraniach ogólnych.

Mini warsztaty pedagogicznych umiejętności dla rodziców.

Aktywizacja rodziców do współpracy (trójki klasowe)

Zapoznać rodziców z planem wychowawczym-uwzględnić ich uwagi lub wspólnie tworzyć plan.

Prowadzenie korespondencji z rodzicami w sposób rzetelny, nie zniechęcający do nauczycieli i szkoły.

Wyrabianie u rodziców właściwych skojarzeń na podstawie relacji ze szkołą.

Kształtowanie współodpowiedzialności za wychowanie dziecka.

Służenie pomocą w sprawach wychowawczych.

dyrektor, rodzice wywiadówki, hospitacja zajęć, ankieta
Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela

Udział w konferencjach metodycznych dla wychowawców.

Znajomość i doskonalenie nowoczesnych technik wychowawczych ( kursy, warsztaty, literatura).

Udział w zespołach samokształceniowych.

Spełnianie się w funkcji wychowawcy.

Wychowawstwo jako wyzwanie a nie ciężar.

dyrektor zaświadczenia ukończenia kursów wychowawczych i warsztatów, hospitacja zajęć wychowawczych
Prowadzenie dokumentacji

Sporządzenie planu wychowawczego dla klasy z uwzględnieniem planu wychowawczego szkoły.

Ciekawy sposób prowadzenia lekcji wychowawczych.

Prowadzenie zeszytu spostrzeżeń, dziennika, arkuszy ocen

Udokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej. dyrektor, wizytator przegląd dokumentów

do góry

VIII. ZNAJOMOŚĆ I PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRAW DZIECKA I PRAW UCZNIA

Wykaz zadań i sposoby realizacji
Zadanie Kryterium sukcesu Metody realizacji Wykonawcy Sposób sprawdzenia
Ogólna dostępność do treści dokumentów Umieszczenie treści Praw Dziecka i Ucznia w miejscu dla wszystkich dostępnym (korytarz szkolny, gablota). Wydrukowanie, oprawa i zabezpieczenie Dyrektor, Opiekun SU umieszczenie dokumentu na korytarzu
Zapoznanie uczniów z treścią dokumentów. 80% uczniów będzie znało treść dokumentów i będzie umiało nimi się posługiwać w praktyce szkolnej.

Lekcje wychowawcze na temat praw dziecka i ucznia- metody odpowiednie do wieku.

Ujęcie zagadnień w planie pracy wychowawcy klasy.

Gromadzenie literatury w szkolnej bibliotece.

Wychowawcy klas II-VI, Pedagog szkolny Zapis w dzienniku
Praktyczne stosowanie dokumentów przez uczniów i nauczycieli. 80% klasy zna dobrze swoje prawa i obowiązki

Przestrzegać zasad i terminów oceniania, klasyfikowania

Harmonogram zajęć uwzględniający higienę pracy umysłowej

Rada Pedagogiczna (WDN) poświęcona właściwym relacjom nauczyciel-dziecko, komunikowania się w szkole

Strefa zieleni zorganizowana na korytarzu szkolnym lub w czytelni

Klasowy konkurs znajomości swoich praw i obowiązków.

wszyscy nauczyciele, dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna brak skarg
Ewaluacja wyników Znajomość Praw Dziecka i Praw Ucznia - praktyczne stosowanie w 75% ankieta wychowawcy opracować wyniki

do góry

XIX. SZKOLNA KOMISJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOBINIE

 1. W szkole tworzy się Szkolną Komisję Wychowawczą, opracowującą projekt programu wychowawczego szkoły i jego zmian, analizującą prawidłowość ustalania ocen z zachowania przez wychowawców klas, analizującą sytuację wychowawczą szkoły, wysuwającą wnioski w tym zakresie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej. W skład zespołu wchodzą:
  • Dyrektor Szkoły jako przewodniczący,
  • pedagog szkolny,
  • po 1 przedstawicielu spośród wychowawców każdej klasy (grupy wiekowej)
  • w miarę potrzeb dzielnicowy, kurator sądowy, wychowawca klasy.
 2. Wszyscy pracownicy Szkoły, uczniowie i ich rodzice mają obowiązek dostosowania swoich działań wychowawczych do zapisów Programu Wychowawczego Szkoły łącznie z zapisami Statutu w tym zakresie.
 3. Szkolna Komisja wychowawcza co najmniej dwukrotnie w ciągu roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki analizy stanu wychowawczego Szkoły.

do góry

XX. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

XXI. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI

 1. Ustalenie kluczowych pytań w sprawie ewaluacji, np.:
  • W jakim stopniu nauczyciele, rodzice i uczniowie znają ogólne założenia programu wychowawczego szkoły?
  • Czy główne założenia tego programu są przez społeczność szkolną akceptowane?
  • Czy założone cele programu są realizowane?
  • W jaki sposób realizuje się cele programu?
  • W jaki sposób realizacja programu w istotny sposób wpłynęła na zmianę negatywnych postaw uczniowskich?
 2. Ustalenie metod ewaluacji i ich opracowania np. ankiety, wywiady ,testy, sondaże, obserwacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, analiza szkolnej dokumentacji wychowawcy i nauczycieli przedmiotów, frekwencja, wyniki zachowania i nauczania, badanie postaw uczniowskich, rozmowy z rodzicami,widoczne dokonania wychowawcze osiągnięcia, sukcesy lub porażki), arkusze analizy wychowawczej na I i II semestr, sprawozdania, analiza wytworów pracy uczniów, bieżąca obserwacja.
 3. Opracowanie kryteriów ewaluacji w zakresie ustalonych pytań w pkt.1 oraz skuteczności realizacji założonych w programie celów.
 4. Dokonanie wyboru losowo wybranych grup uczniów z każdej klasy oraz ich rodziców i nauczycieli.
 5. Ustalenie terminu, zasad monitorowania i podziału zadań w zakresie pkt. 1 i pkt. 2, powołanie zespołu ds. ewaluacji, np.
  • Kto przeprowadzi ankietowanie i kto opracowuje wyniki ankietowania?
  • Kto przeprowadza obserwację i w jakim zakresie?
  • W jakim stopniu w proces ewaluacji będą zaangażowani uczniowie, rodzice i nauczyciele?
 6. Ustalenie sposobu opracowania pisemnego raportu i podanie go do wiadomości rady pedagogicznej, rady szkoły i samorządu szkolnego.

do góry

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Program wychowawczy jest autonomiczną częścią działalnością szkoły.
 2. Program wychowawczy szkoły jest odrębnym dokumentem.
 3. Plany wychowawcze są załącznikami niniejszego programu.
 4. Z treścią programu wychowawczego szkoły zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawcy klas.
 5. Program wychowawczy wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego, po ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.
 6. Projekt programu przygotowuje Rada Pedagogiczna.
 7. Zmiany w programie wychowawczym dokonuje Rada Pedagogiczna przy aprobacie Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego.
 8. Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i Statutem szkoły.

do góry

ZAŁĄCZNIK 1: Program wychowawczy klasy

ZAŁĄCZNIK 2: Tematyka lekcji wychowawczych


Program opracowano w oparciu o:

 • Konstytucję RP z dn. 17-10-1997
 • Ustawę o systemie oświaty z dn. 7-09-1991 z późniejszymi zmianami
 • Kartę Nauczyciela ze zmianami z dn. 26-01-1982
 • Konkordat
 • Program Polityki Prorodzinnej Państwa
 • Konwencję o prawach dziecka
 • Statut Szkoły Podstawowej w Głobinie
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Obserwacje, sondaż, konsultacje z rodzicami.

Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia 13 października 2003 r. przyjęła Program Wychowawczy po pozytywnym zaopiniowaniu jego treści przez Radę Szkoły i Samorząd Uczniowski

Opracował zespół: R. Lemisiewicz, M. Łaska, V. Warmowska


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej